Vedtægter

Vedtægter for RoskildeBeat 

§1 Foreningens navn 

RoskildeBeat 

§2 Foreningens hjemsted 

Roskilde 

§3 Foreningens formål 

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for live musik i Roskilde. Dette sker fortrinsvis ved afholdelse af en række koncerter. Der tilstræbes at afholde mindst fire koncerter pr sæson. 

§4 Medlemskab 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Der findes to medlemsskaber (aktiv og passiv). Et aktivt medlemskab giver en række fordele ved arrangementer m.m.. Medlemsskab kan opnås ved henvendelse til bestyrelsen og træder i kraft når medlemmet har modtaget bekræftelsesmail fra bestyrelsen. 

4.2 Aktivt medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen. 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

4.4 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt (e-mail, og Messenger godtages). Udmeldelsen skal være foreningen i hænde inden næste sæsons begyndelse. 

§5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Bestyrelsen indkalder pr. e-mail med minimum 14 dages varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. inden udgangen af maj måned.  

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 

5.4 Stemmeret Alle fremmødte medlemmer har stemmeret  

5.5 Alle foreningens aktive medlemmer, der er fyldt 18 år er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af, at de har været medlemmer i mindst en måned og har betalt kontingent. 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal jvfr. dog § 11.  –  vedtægtsændringer besluttes dog med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller når mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer forlanger det samt ved alle kampvalg. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger. 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden  

  1. Valg af dirigent og stemmetæller 
  1. Bestyrelsens beretning 
  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
  1. Fastsættelse af kontigent 
  1. Behandling af indkomne forslag herunder drøftelse af planerne for den kommende sæson. 
  1. Valg af: 

a. Bestyrelse 

b. 2 suppleanter til bestyrelsen 

Genvalg kan finde sted ved udløb af en valgperiode. 

  1. Evt. 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne skriftligt og motiveret har begæret dette over for bestyrelsen.  

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

§7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

7.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 6 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer 

7.3 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, og valgperioden er 2 år. Medlemmerne afgår efter tur i lige henholdsvis ulige år hvert 2. år og kan genvælges  

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. 

7.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over forhandlingerne. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 3 gange årligt. 

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

7.7 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. 

§8 Regnskab/økonomi 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)  

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

§9 Dispositionsret 

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast udstyr skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§10 Vedtægtsændringer 

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

§11 Opløsning af foreningen 

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling